საკვები დანამატების სახელმწიფო რეგისტრაცია ყაზახეთში

საკვები დანამატების სახელმწიფო რეგისტრაციასთან დაკავშირებულ საკითხებს არეგულირებს ყაზახეთის რესპუბლიკის ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტრო. ყაზახეთის რესპუბლიკის 2009 წლის 18 სექტემბრის კოდექსის „ადამიანთა ჯანმრთელობისა და ჯანდაცვის სისტემის შესახებ“ შესაბამისად, საკვები დანამატების გამოყენება ნებადართულია ყაზახეთში სახელმწიფო რეგისტრაციის შემდეგ.

საკვები დანამატის რეგისტრაციისთვის აუცილებელია ყაზახეთის რესპუბლიკის ჯანდაცვის სამინისტროს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის კომიტეტისათვის შემდეგი დოკუმენტების მიწოდება:

1) სააპლიკაციო ფორმა თანდართული დოკუმენტებით:

  • ლეგალიზებული მინდობილობა განმცხადებლისგან წარმომადგენლისათვის;
  • წარმოების პროცესში ჩართული მწარმოებელი ქვეყნების კომპეტენტური ორგანოების მიერ გაცემული მწარმოებლის ნებართვების დამოწმებული ასლები ყველა საწარმოო ობიექტისთვის (არსებობის შემთხვევაში);
  • წარმოების პროცესში მონაწილე მწარმოებელი ქვეყნების კომპეტენტური ორგანოების მიერ გაცემული GMP სერთიფიკატების დამოწმებული ასლები ყველა საწარმოო ობიექტისთვის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
  • დოკუმენტების დამოწმებული ასლები, რომელთა შესაბამისად მზადდება საკვები დანამატი (სტანდარტები, ტექნიკური პირობები, რეგულაციები, ტექნოლოგიური ინსტრუქციები, სპეციფიკაციები, რეცეპტები, ინფორმაცია შემადგენლობის შესახებ);
  • ანალიზის ან ხარისხის სერტიფიკატის ან მასალის უსაფრთხოების მონაცემთა ფურცლის ან თავისუფალი ვაჭრობის სერტიფიკატის დამოწმებული ასლი;
  • გამოყენების ინსტრუქციის დამოწმებული ასლი ან პროდუქტის მახასიათებლების მოკლე აღწერილობა (შემადგენლობა, პროდუქტის ფორმა, აღწერილობა, შენახვის ვადა, შენახვის პირობები და ა.შ.);
  • შემოთავაზებული სერტიფიცირებული მაკეტები ყაზახეთის ბაზრისთვის;
  • დოკუმენტების დამოწმებული ასლები საკვებ დანამატებთან დაკავშირებული სპეციფიკური საქმიანობის შესახებ;
  • განმცხადებლის ან მწარმოებელი ქვეყნის კომპეტენტური ორგანოს მიერ გაცემული სარეგისტრაციო მოწმობის დამოწმებული ასლი ან არარსებობის შესახებ დასაბუთებული დოკუმენტი;
  • მწარმოებლის დეკლარაცია საკვებ დანამატში გენმოდიფიცირებული ორგანიზმების, ნანომასალების, ჰორმონების, პესტიციდების არსებობის შესახებ.

2) საკვები დანამატის 2 ნიმუში შესაბამისი ანალიზის სერტიფიკატით, თითოეულში არანაკლებ 150 გ ოდენობით.

როგორც წესი, აუცილებელი კვლევები ტარდება უფლებამოსილ ორგანოში პროდუქტის ნიმუშებისა და საჭირო დოკუმენტების წარდგენიდან დაახლოებით 4 თვის განმავლობაში. ყაზახეთის კანონმდებლობის თანახმად, დოკუმენტაციის შემოწმებისა და საკვები დანამატის შემდგომი სახელმწიფო რეგისტრაციის პროცედურა უნდა ჩატარდეს უფლებამოსილ ორგანოში საჭირო კვლევების ჩატარებიდან 30 დღის განმავლობაში. ამასთან, ჩვეული პრაქტიკის შესაბამისად, მოცემული მასალებისა და დოკუმენტაციის მოცულობიდან გამომდინარე, კომპეტენტური ორგანოს მიერ რიგი მოთხოვნებისა და სხვა ფაქტორების გათვალისწინებით, ყაზახეთში საკვები დანამატის სახელმწიფო რეგისტრაციის პროცედურა შეიძლება გაგრძელდეს 5-დან 7 თვემდე, შენიშვნებზე პასუხების მომზადების დროის გათვალისწინების გარეშე.

სერტიფიკატი ყაზახეთში საკვები დანამატის სახელმწიფო რეგისტრაციის შესახებ მოქმედებს მუდმივად.

იმისათვის, რომ მოგაწოდოთ ინფორმაცია ყაზახეთში საკვები დანამატების რეგისტრაციასთან დაკავშირებული ხარჯების შესახებ, ასევე დეტალური ინფორმაცია თქვენს მიერ საჭირო დოკუმენტაციის ჩამონათვალის, მინდობილობის ასლის და ა.შ. შესახებ, გთხოვთ, დაუკავშირდით ჩვენს სპეციალისტებს.