საკვები დანამატების სახელმწიფო რეგისტრაცია ბელორუსში

ბელორუსის 2003 წლის 29 ივნისის კანონის № 217-3 „ადამიანის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის სურსათი ნედლეულისა და საკვები პროდუქტების ხარისხისა და უსაფრთხოების შესახებ“ შესაბამისად, საკვები დანამატები, რომელთა იმპორტირება პირველად ხორციელდება ბელორუსში, ბელორუსის ტერიტორიაზე შესვლამდე ექვემდებარება სახელმწიფო რეგისტრაციას.

საბაჟო კავშირის კომისიის 2010 წლის 28 მაისის № 299 გადაწყვეტილებით, საკვები დანამატების სახელმწიფო რეგისტრაცია შესაძლებელია მხოლოდ ავტორიზებულ და აკრედიტირებულ სამეცნიერო დაწესებულებებში აღნიშნული პროდუქტის ნიმუშების კომპლექსური შესწავლის და ამ ინსტიტუტების მიერ და საექსპერტო დასკვნის მიღების შემდეგ.

შესაბამისად, სახელმწიფო რეგისტრაციის პროცედურა იყოფა 2 ეტაპად:

 • საჭირო დოკუმენტაციის წარდგენა უფლებამოსილ ორგანოში, კომპლექსური კვლევების ჩასატარებლად, ექსპერტიზის დასკვნის მიღების მიზნით;
 • განაცხადისა და საჭირო დოკუმენტების წარდგენა ზემოთ აღნიშნულ საექსპერტო დასკვნასთან ერთად ბელორუსის რესპუბლიკის ჰიგიენის, ეპიდემიოლოგიისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის რესპუბლიკურ ცენტრში სარეგისტრაციო მოწმობის მისაღებად.

კომპლექსური კვლევებისა და სახელმწიფო რეგისტრაციის შემდგომი პროცედურის ჩასატარებლად აუცილებელია შემდეგი დოკუმენტების წარდგენა:

1) სააპლიკაციო ფორმა თანდართული დოკუმენტებით:

 • ლეგალიზებული მინდობილობა განმცხადებლისგან წარმომადგენლისათვის;
 • წარმოების პროცესში მონაწილე მწარმოებელი ქვეყნების კომპეტენტური ორგანოების მიერ გაცემული მწარმოებლის ნებართვების დამოწმებული ასლები ყველა საწარმოო ობიექტისთვის (არსებობის შემთხვევაში);
 • წარმოების პროცესში მონაწილე მწარმოებელი ქვეყნების კომპეტენტური ორგანოების მიერ გაცემული GMP სერთიფიკატების დამოწმებული ასლები ყველა საწარმოო ობიექტისთვის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
 • დოკუმენტების დამოწმებული ასლები, რომელთა შესაბამისად მზადდება საკვები დანამატი (სტანდარტები, ტექნიკური პირობები, რეგულაციები, ტექნოლოგიური ინსტრუქციები, სპეციფიკაციები, რეცეპტები, ინფორმაცია შემადგენლობის შესახებ);
 • მწარმოებლის დეკლარაცია საკვებ დანამატში გენმოდიფიცირებული ორგანიზმების, ნანომასალების, ჰორმონების, პესტიციდების არსებობის შესახებ;
 • გამოყენების ინსტრუქციის დამოწმებული ასლი ან პროდუქტის მახასიათებლების მოკლე აღწერილობა (შემადგენლობა, პროდუქტის ფორმა, აღწერილობა, შენახვის ვადა, შენახვის პირობები და ა.შ.);
 • ანალიზის ან ხარისხის სერტიფიკატის ან მასალის უსაფრთხოების მონაცემთა ფურცლის ან თავისუფალი ვაჭრობის სერტიფიკატის დამოწმებული ასლი;
 • შემოთავაზებული სერტიფიცირებული მაკეტები ბელორუსის ბაზრისთვის;
 • დოკუმენტების დამოწმებული ასლები საკვებ დანამატებთან დაკავშირებული სპეციფიკური საქმიანობის შესახებ (უცნობი კომპონენტების შემცველი პროდუქტებისთვის, არაოფიციალური რეცეპტები);
 • განმცხადებლის ან მწარმოებლის ქვეყნის კომპეტენტური ორგანოს მიერ გაცემული სარეგისტრაციო მოწმობის დამოწმებული ასლი;
 • კვლევის ოქმები.

2) საკვები დანამატის ნიმუშები საჭირო კვლევების ჩასატარებლად.

უფლებამოსილი ორგანოს მიერ საექსპერტო დასკვნის მიღების პროცედურა შეიძლება გაგრძელდეს პროდუქტის ნიმუშებისა და აუცილებელი დოკუმენტების წარდგენიდან დაახლოებით 4-დან 10 თვემდე.

ბელორუსის კანონმდებლობის თანახმად, საკვები დანამატის სახელმწიფო რეგისტრაციის პროცედურა ტარდება 30 დღის განმავლობაში. ამასთან, ჩვეული პრაქტიკის შესაბამისად, სახელმწიფო რეგისტრაციის პროცედურა შეიძლება გაგრძელდეს 2-დან 3 თვემდე.

სერტიფიკატი ბელორუსში საკვები დანამატის სახელმწიფო რეგისტრაციის შესახებ მოქმედებს მუდმივად.

იმისათვის, რომ მოგაწოდოთ ინფორმაცია ბელორუსში საკვები დანამატების რეგისტრაციასთან დაკავშირებული ხარჯების შესახებ, ასევე დეტალური ინფორმაცია თქვენს მიერ წარსადგენი დოკუმენტაციის ჩამონათვალის, მინდობილობის ნიმუშის და ა.შ. შესახებ, გთხოვთ, დაუკავშირდით ჩვენს სპეციალისტებს.