მარეგულირებელი მომსახურება

სამკურნალო საშუალებების სახელმწიფო რეგისტრაცია
აქტიური ფარმაცევტული ინგრედიენტების სახელმწიფო რეგისტრაცია
ვეტერინარული პრეპარატების სახელმწიფო რეგისტრაცია
შესაბამისობის შეფასება
სამედიცინო მოწყობილობების სახელმწიფო რეგისტრაცია
საკვები დანამატების სახელმწიფო რეგისტრაცია
დეზინფექტანტების სახელმწიფო რეგისტრაცია
პესტიციდების და აგროქიმიკატების სახელმწიფო რეგისტრაცია